Luzino. Grafika-naglowek strony
Luzino. Serdecznie Witamy! Gmina Luzino

Serdecznie witamy
na oficjalnych stronach
Gminy Luzino


Nasza gmina znajduje się w Województwie Pomorskim, na Kaszubach. Jest dla nas najdroższym kawałkiem Polski.

Pytania dotyczące gminy prosimy kierować do wójta Jarosława Wejera (e-mail) lub przewodniczącego Rady Gminy Bartłomieja Formeli (e-mail).Urząd Gminy w Luzinie

Luzino 84-242
ul. Ofiar Stutthofu 11
Tel. (058)678 20 68
Fax. (058)678 23 25


Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 8.45-16.45
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

 

 


Zaproszenie

na XII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga", które odbędzie się w dniu 20.02.2015 r. o godzinie 18:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie. Więcej ...


Darmowe zajęcia pozalekcyjne z obsługi komputera i korzystania z Internetu dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.

Terminarz zajęć na miesiąc Luty 2015. Więcej ...


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań Gminy Luzino w zakresie wychowania przedszkolnego

przez niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. na terenie gminy. Więcej ...


Ogłoszenie o konkursie - wychowanie przedszkolne

Więcej...


WYBORY SAMORZĄDOWE
- 16 listopada 2014

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie dot. wyborów do Rady Gminy Luzino

Zestawienie wyników wyborów do Rady Gminy Luzino

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie dot. wyborów wójta

Zestawienie wyników wyborów Wójta Gminy Luzino

Frekwencja wyborcza w gminie Luzino

Zestawienie wyników głosowania w gm. Luzino na kandydatów do Rady Powiatu Wejherowskiego

Zestawienie wyników głosowania w gm. Luzino na kandydatów do Sejmiku Województwa Pomorskiego

INFORMACJA

Informuje się, iż obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy, w dniu 16 listopada 2014 roku, rozpoczynają pracę w lokalu wyborczym o godz.600

INFORMACJA

Dnia 16 listopada 2014 r. dyżur wyborczy pełniony jest:
w godzinach od 6.00 do 21.00 w budynku urzędu przy ul. 10 marca 11,
od godziny 21.00 w budynku urzędu przy ul. Ofiar Stutthofu 11
tel. 58 678-20-68

Więcej ...


Uwaga wścieklizna!

Więcej...


Stypendia Wójta Gminy Luzino

 1. Informacja o stypendium Więcej ...
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Więcej ...
 3. Uchwała w sprawie stypendium Więcej ...

Program Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2014/2015

Program Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2014/2015, finansujący stypendia studentom I roku dziennych studiów (uwaga: jednym z warunków jest bycie dzieckiem rodzica pracującego w przeszłości w PGR)

Program stypendiów pomostowych

Regulamin przyznawania ...dozynki_gazsystem2014m (121K)

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową Sponsora: www.gaz-system.pl


Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

 1. Frekwencja wyborcza. Więcej ...
 2. Zbiorcze zestawienie wyników głosowania. Więcej ...

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wójt Gminy Luzino informuje, iż Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Luzino, rozpoczną pracę w lokalach wyborczych, w dniu 25 maja 2014 roku o godzinie 6.00.


loga

"ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUZINO - ETAP II"

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Luzino
Wartość projektu: 780 383,40 zł
Udział Unii Europejskiej: 780 383,40 zł
Okres realizacji: 2014 - 2015

REKRUTACJA TERMIN: 12-26.05.2014

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w budynku Urzędu Gminy przy ul. 10 marca 11, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Młyńskiej 7 oraz na stronach internetowych www.luzino.pl, www.wykluczenie.luzino24.pl

Więcej ...


GOSPODARKA ODPADAMI

Wójt Gminy Luzino informuje, iż w wyniku ogłoszonego postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, do realizacji tego zadania wybrano ofertę złożoną przez EKO LOGISTYK Usługi Komunalno - Transportowe Dariusz Gruba z Luzina. Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, a oferta złożona nie podlegała odrzuceniu i była najkorzystniejsza spośród złożonych ofert. Umowa z wykonawcą została zawarta na okres od 01 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Przypomina się, iż w związku z realizacją zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wystawiania pojemników oraz worków (na odpady segregowane) przed posesję, bądź nie dalej niż 3 metry na terenie posesji (uzgodniono z wykonawcą) od otwartej bramy lub furtki, w dniu wywozu do godziny 700. Odpady komunalne zmieszane, będą odbierane z nieruchomości tylko z odpowiednich pojemników. Wszelkie dodatkowo zebrane odpady zmieszane, umieszczone w reklamówkach workach itp. nie będą odbierane. Ponadto informujemy, iż od 01 sierpnia 2013 roku w Luzinie, przy ul. Przemysłowej 13 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego można przekazywać niektóre frakcje odpadów bezpłatnie. Godziny otwarcia PSZOK-u są następujące: wtorki i czwartki 1000 - 1600, w soboty 900-1400. Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi są dostępne również na stronie internetowe pod adresem: http://bip.luzino.pl/?pid=2114

Nowe harmonogramy wywozu

Urząd Gminy w Luzinie informuje, iż został przygotowany nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał od maja do końca grudnia 2014 roku.

Teren miejscowości Luzino w harmonogramie jest podzielony na dwa rejony: Luzino I, Luzino II. Do poszczególnych rejonów zostały przypisane konkretne ulice. Terminy odbioru odpadów komunalnych dla Luzina I i Luzina II są różne. W związku z tym, prosimy zwrócić uwagę, do którego rejonu została przypisana Państwa nieruchomość.

1. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Luzino I. Więcej...

2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Luzino II. Więcej...

3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Kębłowo. Więcej...

4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Robakowo, Dąbrówka, Sychowo, Milwino. Więcej...

5. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Wyszecino, Tępcz, Kochanowo, Zelewo, Zielnowo. Więcej...

Co segregujemy i w jaki sposób?. Więcej...

Wymagania dotyczące pojemników do zbiórki odpadów komunalnych. Więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

1. Harmonogram zbiórki wielkogabarytowych odpadów komunalnych. Więcej...

2. Co zaliczamy do wielkogabarytowych odpadów komunalnych? Więcej...


Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Na dzień 25 maja 2014 roku zaplanowane zostały wybory do Parlamentu Europejskiego. Gmina Luzino stanowi okręg wyborczy Nr1, który obejmuje obszar województwa pomorskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Gdańsku. Na terenie gminy głosowanie będzie się odbywało w wyznaczonych siedzibach lokali wyborczych, w godzinach od 700 do 2100. Obwodowa komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Luzinie przy ul.Szkolnej 13 została wyznaczona do obsługi głosowania korespondencyjnego.

Więcej...


Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie" prowadzi nabór na rok szkolny 2014/2015

Więcej...


Pożegnanie ś.p. radnej Genowefy Kasprzyk

Więcej ...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO

Stosownie do art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.647 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/453/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014r., w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr: 117/4, 718/27 i 94/36)

zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010r., w sprawie Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino /Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 81, poz.1457 z dnia 07.06.2010r., ze. zm./ w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr: 117/4, 718/27 i 94/36).

Wnioski na piśmie można zgłaszać w Urzędzie Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino w terminie do dnia 11 maja 2014 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Harmonogram szczepienia psów

Więcej ...

Targi Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości

Impreza odbędzie się 20 maja 2014 r. w godzinach 10:00-14:00 w Hali "Gdynia Arena". Więcej ...


Apel o pomoc dla Milenki

Więcej ...

Dodatek energetyczny

 1. Komunikat w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 2. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LUZINO.

logo_kolor_dofinansowano_plm (11K)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 266 452,00 zł

POŻYCZKA Z NFOŚiGW: 1 359 000,00 zł

DOTACJE Z NFOŚiGW: 657 000,00 zł

"Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"1razem-logab35 (7K)

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

"Czyste powietrze Gminy Luzino"

Informujemy, że zakończyła się realizacja projektu "Czyste powietrze Gminy Luzino", w wyniku której zamontowanych zostało 250 kompletów instalacji solarnych na domkach jednorodzinnych w Gminie Luzino oraz wyposażone zostały w instalacje solarne szkoły podstawowe w Wyszecinie, Barłominie i Luzinie.

Beneficjentem projektu jest Fundacja Zenona Plecha - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu, a partnerem Gmina Luzino.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych.


Gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych

STAN PRAC W GMINIE LUZINO - koncesja Wejherowo. Czytaj...


wyklucz_tablica2m (42K)


Szanowni Państwo,

Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?"

Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich.

Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalnawioska.pl).

Cezary Przybył
Agrotec Polska
Kierownik projektów


Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Luzino

Wójt Gminy Luzino zaprasza Mieszkańców Gminy do zapoznania się z projektem: "Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Luzino", autorstwa Pracowni Projektowej Tektoline.

Koncepcja dotyczy terenu będącego własnością Gminy Luzino, znajdującego się pomiędzy obiektami tzw. "starej" i "nowej" szkoły, a ulicami: Ofiar Stutthofu, Kaszubską i Ks. Machalewskiego (działka nr 913/31).

Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z usługami gastronomicznymi.

Czekamy na sugestie, opinie oraz pytania dotyczące przedstawionego projektu, które prosimy kierować na adres: kancelaria@luzino.pl. Szczegóły koncepcji...

centrum (189K)
www.gaz-system.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem Amatorskiej sekcji piłki nożnej w Gminie Luzino

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem Amatorskiej sekcji piłki nożnej w Gminie Luzino.

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i ekologii.

Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region stał się znaczącym beneficjentem wdrażanych projektów.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji poprzez infrastrukturę przesyłową krajów Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim stworzyły techniczne możliwości importu do Polski ponad 3,3 mld m sześc. gazu rocznie z nowych źródeł (ok. 30% obecnie realizowanego importu). Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową Sponsora: www.gaz-system.pl

www.gaz-system.pl


Dyżury PGNiG w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie

23 października i 6 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie odbyły się dyżury informacyjne pracowników Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Zależało nam na tym, aby stworzyć możliwość bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami, odpowiedzieć na wszelkie pytania czy wątpliwości i udzielić Państwu rzetelnej informacji na temat poszukiwania i wydobycia gazu z łupków.

Podczas spotkań padło wiele pytań i wątpliwości, które staraliśmy się rzetelnie wyjaśniać. Mieszkańców gminy interesowały głównie następujące informacje: kiedy rozpocznie się wiercenie, gdzie będą zlokalizowane odwierty, jakie są zagrożenia z tym związane, skąd będzie czerpana woda i jakie jej ilości będą potrzebne, co stanie się ze ściekami i odpadami, jak daleko od zabudowań jest działka, na której będą prowadzone wiercenia.

W spotkaniach uczestniczyli też przedstawiciele gminy Luzino, którzy wyrazili zainteresowanie wsparciem ze strony Spółki dla inwestycji w gminie m.in. dla lokalnych inicjatyw sportowych oraz kulturalnych.

Wszystkim Państwu, obecnym na naszych spotkaniach jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.lupkipolskie.pl, która jest źródłem informacji na temat gazu niekonwencjonalnego.

Ewentualne pytania prosimy kierować do PGNiG SA, wysyłając maile na adres: info@lupkipolskie.pl

Podziękowania


UCHWAŁA NR XXIII/268/2012 RADY GMINY LUZINO

UCHWAŁA NR XXIII/268/2012 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 paŸdziernika 2012 r. w sprawie podziału Gminy Luzino na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


1razem-logab35 (7K)

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 ­ 2013.

Gmina Luzino wraz z Fundacją Zenona Plecha ­ wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu przystąpiła do realizacji projektu ,,Czyste powietrze Gminy Luzino . Projekt przewiduje zakup 250 zestawów solarnych dla gospodarstw domowych oraz 3 instalacje, które zostaną zamontowane w szkołach Gminy Luzino. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 ­ 2013 w ramach osi priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Biuletyn


Mini Przewodnik po Gdyni i Północnych Kaszubach

Mini Przewodnik po Gdyni i Północnych Kaszubach


wfosigwwg_oczysz2 (6K)

Informacja z realizacji projektu ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków dofinansowanego z WFOŚiGW w Gdańsku

Zakończono realizację projektu ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Umowa nr WFOŚ/P/64/2010).

Realizacja zadania trwała od lipca 2010 do sierpnia 2011r i obejmowała budowę nowego reaktora biologicznego Biogradex, budynku zaplecza obejmującego pomieszczenie stacji dmuchaw, pomieszczenie stacji mechanicznego odwadniania osadu i stacji dozowania koagulantu, kontenerowego automatycznego punktu zlewnego, stanowiska kraty schodkowej z prasą skratek, piaskownika pionowego, separatora piasku, agregatu prądotwórczego, budynku garażowego, wewnętrznej drogi komunikacyjnej oraz sieci technologicznych wraz z urządzeniem zieleni izolacyjnej oraz remont i modernizację istniejącego reaktora biologicznego. W wyniku realizacji zadania nastąpiło zwiększenie średniodobowego przepływu ścieków z 650 m3/d do 1500 m3/d. Więcej...


Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011

Portret Gminy Luzino


AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Więcej
1razem-logab35 (7K)

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Projekt pn. Budowa szlaku turystycznego w miejscowości Luzino - etap II współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Luzino informuje, że trwają roboty budowlane w ramach projektu "Budowa szlaku turystycznego w miejscowości Luzino - etap II". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach osi priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie.


1razem-logab35 (7K)

Projekt pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Luzino informuje, że zostały zakończone roboty budowlane w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.


WYBORY
DO SEJMU RP I SENATU RP

09 październik 2011 rok

 1. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku.
 3. Informacja o powołaniu komisji wyborczych.
 4. Składy obwodowych komisji wyborczych z wyszczególnieniem pełnionych funkcji.
 5. Informacja o rozpoczęciu pracy, w dniu wyborów, obwodowych komisji wyborczych.
 6. Informacja o pełnionych dyżurach w dniu wyborów w urzędzie gminy.

Piękna Gmina

Konkurs pod patronatem honorowym wójta Gminy Luzino. Wyniki


Wyniki wyborów samorzadowych 2010r

 1. Wyniki głosowania na Wójta Gminy Luzino, Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego w dniu 21 listopada 2010 r.
 2. Wyniki głosowania do Sejmiku Wojewódzkiego w dniu 21 listopada 2010 r.
 3. Frekwencja w wyborach do Rady Gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego w dniu 21 listopada 2010 r.

 4. Wybory samorządowe
  21 listopad 2010

  1. Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.
  2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 wrzesnia 2010 roku w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
  3. Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 01.10.2010r. w sprawie okręgów wyborczych.
  4. Obwieszczenie Wójrta Gminy Luzino z dnia 24.09.2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  5. Komunikat o składzie Gminnej Komisji Wyborczej.
  6. Komunikat GKW w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do rady Gminy Luzino i kandydatów na Wójta Gminy.
  7. Obwieszczenie GKW o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Luzino.
  8. Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Luzino.
  9. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Luzino.
  10. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych.

  1razem-logab35 (7K)

  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie

  Więcej...
  1razem-logab35 (7K)

  Rozbudowa szkoły w Sychowie o pomieszczenia dydaktyczne i salę gimnastyczną

  Więcej...

  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  20 czerwca 2010 roku

  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
  2. Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  3. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.
  4. Druk zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
  5. Informacja dla osób niepełnosprawnych.
  6. Informacja o dopisaniu do spisu wyborców.
  7. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP.
  - Załącznik nr 1.
  - Załącznik nr 2.
  8. Zarządzenie Wójta Gminy Luzino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  9. Harmonogram szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych.
  10. INFORMACJA.
  11. Zmiana składu OKW Nr 5 w Sychowie
  12. FREKWENCJA - WYBORY prezydenta RP 20.06.10 r.
  13. WYNIKI GŁOSOWANIA - WYBORY Prezydenta RP 20.06.10 r.
  14. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 04 lipca 2010 roku.
  15. Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie obwodów głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 04 lipca 2010 roku
  16. FREKWENCJA WYBORY prezydenta RP 04.07.10.
  17. WYNIKI GŁOSOWANIA WYBORY Prezydenta RP 04.07.10.


  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
  Kaszubska Droga

  W dniu 6 grudnia 2007 roku zawiązało się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga, w którym Gmina Luzino uczestniczy od samego początku.

  Zapraszamy do odwiedzenia strony Stowarzyczenia.  09wioska (28K) ue (5K) logo_zporr (5K)

  Uprzejmie informujemy,

  że na stronie internetowej:
  www.e-powiat.wejherowo.pl
  uruchomiono portal e-powiat, który scala systemy e-urząd jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wejherowskiego. Umożliwia on mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym możliwość załatwiania spraw w urzędach drogą elektroniczną poprzez Internet.

  Portal powstał w ramach projektu E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego , który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

  Korzystając z portalu można załatwiać sprawy w następujących urzędach:
  1.Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
  2.Urząd Miasta Wejherowa.
  3.Urząd Miasta Redy.
  4.Urząd Miasta Rumi.
  5.Urząd Gminy Choczewo.
  6.Urząd Gminy Gniewino.
  7.Urząd Gminy Linia.
  8.Urząd Gminy Luzino.
  9.Urząd Gminy Łęczyce.
  10.Urząd Gminy Szemud.
  11.Urząd Gminy Wejherowo.

  Na portalu w zakładce Cyfrowy urząd umieszczono instrukcję instalacji komponentów umożliwiających składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz instrukcję składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego. Zawierają one opis poszczególnych kroków, jakie należy wykonać, aby móc w pełni korzystać z portalu.

  Zachęcamy do korzystania z elektronicznych usług publicznych, świadczonych przez administrację samorządową powiatu wejherowskiego!


  ue (5K) logo_zporr (5K)

  Uczestniczymy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską

  Gmina Luzino uczestniczy w następujących projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

  • E-powiat- rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego. Więcej...
  • Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim. Więcej...Webmaster