Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

w sprawie udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie udziela pomocy rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy w 2006 roku jeżeli:

1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podlegającym temu ubezpieczeniu z mocy ustawy;

2) w gospodarstwie rolnym, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w którym szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą średnio powyżej 30 %.

Pomocy udziela się jednorazowo, w formie zasiłku celowego udzielanego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w drodze decyzji administracyjnej, bez przeprowadzania w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Pomoc przysługuje w wysokości:

1) 500 zł - w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;

2) 1.000 zł - w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.

Pomoc zwiększa się o 392 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się bydło, owce, kozy lub konie, jeżeli szkody w użytkach zielonych tego gospodarstwa spowodowane suszą wynoszą powyżej 30 %.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie do dnia 15 października 2006 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie przy ul.Młyńskiej 7 w godzinach pracy ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.

Druki wniosków dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.Of.Stutthofu 11.

Wójt Gminy
(-) inż. Jarosław Wejer

Druki wniosków do pobrania ze strony są tutaj.

(20.09.2006)