Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO

O g ł o s z e n i e

Urząd Gminy w Luzinie informuje, iż od dnia 03 września do dnia 17 września 2007 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników socjalnych w terminie do 15 października 2007 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Prawo do pomocy materialnej przysługuje uczniom wszystkich typów szkół publicznych i niepublicznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (351,00zł),w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Luzinie przy ul.Ofiar Stutthofu 11 w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Druki wniosków będą dostępne tutaj lub od 20 sierpnia 2007roku w pokoju nr 3.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (058)-678-20-68 wew. 51 p. Aleksandra Kołacz.

Wójt /-/
inż. Jarosław Wejer