Grafika-naglowek strony
Aktualizacja 20.04.2001 Nasz dorobek - (1990-2000)

ARCHIWUM

Nasz dorobek
Strona początkowa

Blaski i cienie dziesięciolecia samorządności (1990-2000)

Jarosław Wejer

Podsumowanie 10-lecia samorządu gminy to trudne zadanie. Nie sposób przekazać w paru zdaniach pracy samorządu od inwentaryzacji mienia poprzez komunalizację, a na sprawach organizacyjnych kończąc. Najważniejsze dla każdej Rady są inwestycje.

Rada pierwszej kadencji zajęła się głównie budową ośrodka zdrowia, budową i modernizacją sieci wodociągowej (stacja uzdatniania wody) oraz rozpoczęła inwestowanie w oświatę -rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sychowie

Rada Gminy drugiej kadencji kontynuowała inwestycje wodociągowe, rozbudowała szkołę podstawową w Barłominie oraz Luzinie. Najważniejszym a zarazem najdroższym zadaniem inwestycyjnym była budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Luzinie. Sieć kanalizacyjna ułatwia życie mieszkańcom, chroni nasze środowisko naturalne, a co najważniejsze daje możliwość rozwoju wsi Luzino oraz całej gminy.

Obecna Rada z uwagi na wprowadzanie reform działa w trudnych warunkach finansowych. Reforma oświaty, aczkolwiek konieczna, wymusiła na gminie budowę gimnazjum co bez pomocy rządu będzie trudne do zrealizowania. Również nowa Karta Nauczyciela pociągnie za sobą dodatkowe wydatki, w naszej gminie rzędu 1.200.000 zł, co w 2000 roku może zahamować dalsze inwestycje.

Reforma służby zdrowia, w mojej ocenie, jest sukcesem Rady i całego personelu ośrodka zdrowia. Aktualnie widoczna jest poprawa dostępności do usług medycznych, jednocześnie Kierownik p. Piotr Pelcer i Rada Gminy zmierza do dalszych zmian i rozszerzenia świadczonych usług medycznych. Moje podsumowanie zaczynam od analizy ludnościowej, która obrazuje dynamiczny rozwój gminy. Prawdopodobnie do 10 czerwca 2000 r. wieś Luzino będzie liczyła 6000 mieszkańców.

Wszystkie zmiany nie byłyby możliwe gdyby nie postawa mieszkańców gminy. Inwestycje są ważne, ale najistotniejsze znaczenie w ostatnim 10-leciu miały zmiany mentalności i sposobu myślenia nas wszystkich. To głównie za sprawą postawy mieszkańców przezwyciężyliśmy bezrobocie, powstało wiele nowych firm. Mieszkańcy gminy pokazali, że są wytrwali, zaradni i wymagający. To nasz najważniejszy atut na przyszłość.

Wybrałem najważniejsze dziedziny z działalności inwestycyjnej. Pamiętać należy, że nie wszystkie inwestycje były realizowane i współfinansowane poprzez Samorząd Gminy, ale działania i zabiegi samorządu doprowadziły do ich realizacji.

Niestety często gminy są zaskakiwane nowymi zadaniami, a właściwie brakiem przekazywanych środków finansowych na nowe zadania. Do chwili obecnej pomimo upływu 10 lat nie wypracowano sensownego sposobu finansowania samorządu gminnego, który opiera się głównie na subwencjach i dotacjach, natomiast dochody własne stanowią niewielki procent budżetu gminy. Dlatego z pewną obawą należy patrzeć w przyszłość, szczególnie na reformę oświaty, która może zahamować dalszy rozwój gminy.

Pomimo dużych osiągnięć samorządu w gminie jest cały szereg spraw, które winny być rozwiązane w możliwie krótkim czasie. Mam na myśli budowę gimnazjum, dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę dróg i chodników. Śmiem twierdzić, że ostatnie 10 lat były najważniejsze dla gminy, natomiast następne lata będą najtrudniejsze. Pomimo trudności oraz niepewności dotyczącej sposobu finansowania najważniejszych zadań jestem optymistą, ponieważ atutem Gminy Luzino są ich mieszkańcy. Jesteśmy młodą gminą, a młodość to dynamika i temperament, co dobrze nam wszystkim wróży na przyszłość.

Wybierz temat

 1. Ludność gminy
 2. Oświata w gminie Luzino
 3. Służba zdrowia
 4. Wodociągi
 5. Ochrona środowiska
 6. Drogi i chodniki
 7. Gospodarka komunalna
 8. Energetyka
 9. Telekomunikacja
 10. Działalność gospodarcza
 11. Budownictwo
 12. Kultura i sztuka

(Przedruk z Gminnego Biuletynu Informacyjnego Luzino nr 44 z 10-11 czerwca 2000r.)