Grafika-naglowek strony
Nasz dorobek-powiat

Sprawozdanie z pracy w Radzie Powiatu
(1998-2002)

Podobnie jak kadencja Rady Gminy tak też kadencja Rady Powiatu dobiega końca.

Miałem ten zaszczyt reprezentować naszą gminę w Powiecie wraz z Panem Kazimierzem Bistroń, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, jest członkiem komisji edukacji a także członkiem komisji kultury Rady Powiatu oraz Panem Wojciechem Trybowskim, który jako lekarz weterynarii jest członkiem komisji rolnictwa i ochrony środowiska a także komisji zdrowia Rady Powiatu.

Mijająca kadencja to dla powiatu kadencja pionierska. Trzeba było reaktywować powiat po 23 latach, znaleźć i wyremontować obiekty, stworzyć struktury i je uruchomić zgodnie z zadaniami nałożonymi przez ustawodawcę.

Zadania Powiatu różnią się od gminnych, polegają bardziej na bieżącym zarządzaniu, utrzymaniu mienia i kontrolowaniu poprzez powiatowe wydziały, inspekcje, służby i straże - otrzymując pieniądze w formie dotacji z budżetu państwa.

Pokrótce chciałbym przedstawić główne zadania Powiatu, które obejmują:

  1. Oświatę ponadgimnazjalną i szkolnictwo specjalne, na których utrzymanie Powiat wydał prawie 100 mln zł a z tego prawie 8 mln zł na inwestycje i remonty - prowadząc 18 placówek oświatowych i 26 szkół ponadgimnazjalnych w których kształci się prawie 7 tys. uczniów.
  2. Drogi powiatowe, na których utrzymanie z budżetu Powiatu wydano ponad 21 mln zł, w tym na remonty i inwestycje prawie 10 mln zł. W Powiecie jest 551 km dróg - odnowa i modernizacja dotyczy jedynie 16 km dróg w tym jest również ul. Kościelna w Luzinie. W planie na najbliższe 2 lata jest odnowa drogi w Wyszecinie i modernizacja ul. Chłopskiej w Kębłowie.
  3. Pomoc społeczna realizowana głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze, itp. Na uwagę zasługuje fakt, że jesteśmy chyba jedynym powiatem w Polsce, który pomaga rodzinom wielodzietnym przez dopłatę do biletów na dojazdy dzieci i młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Udzielona pomoc obejmuje 2276 osób na kwotę 745 tys. zł. Z naszej gminy skorzystało 367 uczniów a kwota dofinansowania wyniosła 113 tys. zł.
  4. Opieka zdrowotna - zreformowany został Zespół Opieki Zdrowotnej i powstało 40 nowych i samodzielnych podmiotów co spowodowało m. in. znaczną poprawę usług medycznych. Powiat również dofinansował koszty badań mammograficznych dla 324 kobiet. Powstał powiatowy wieloletni program kardiologiczny WEJKARD - nie czekaj na zawał - poznaj swoje serce, który objął 3,5 tys. osób. Również nasza gmina uczestniczy w tym programie.
  5. Kultura i promocja realizowana przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, współpracę ze stowarzyszeniami, imprezy kulturalne. Nadmienić należy promocję i naszej gminy przez organizację pierwszych powiatowych dożynek w roku 1999 w Luzinie oraz dożynek wojewódzko - diecezjalno - powiatowych w bieżącym roku. Pierwszym Honorowym Obywatelem Powiatu Wejherowskiego został Pan prof. Gerard Labuda - Honorowy Obywatel Gminy Luzino a wnioskodawcą była Rada Gminy Luzino.
  6. Ochrona środowiska. Powstał Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska który dofinansowuje różne inicjatywy poprawiające gospodarkę odpadami. Ze środków tego funduszu dofinansowany został samochód do ratownictwa drogowego z zestawem "ekoczyściciel" dla OSP Luzino.
  7. Bezpieczeństwo realizowane jest głownie przez Państwową Straż Pożarną, Powiatową Komendę Policji, Powiatową Inspekcję Sanitarną, Powiatową Inspekcję Weterynaryjną i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Powstał program dotyczący uspokojenia i organizacji ruchu w otoczeniu szkół przy udziale środków Banku Światowego , Powiatu i Gmin. W naszej gminie zrealizowane zostaną zadania przy szkole w Kębłowie i Gimnazjum w Luzinie.

Wymieniłem tylko część zadań realizowanych przez Powiat w mijającej, pierwszej kadencji. Wiele z tych zadań mogło być zrealizowane jedynie przy wsparciu i aktywnej pomocy władz gminnych. Dlatego też w imieniu własnym jak i moich kolegów Radnych Powiatu pierwszej kadencji chciałbym serdecznie podziękować Panu Wójtowi - Jarosławowi Wejer, całemu Zarządowi Gminy, Panu Przewodniczącemu Rady - Teofilowi Sirockiemu i wszystkim Radnym za zaangażowanie, pomoc i wzorową współpracę w realizacji wielu zamierzeń, o które, jako przedstawiciele naszej gminy, zabiegaliśmy w Powiecie.

Kazimierz Hinc
Radny - Członek Zarządu Powiatu
(11.10.2002r)