Grafika-naglowek strony
Nasz dorobek

Sprawozdanie z pracy Rady Gminy trzeciej kadencji w latach 1998-2002.

Teofil Sirocki

Wspólnota Samorządowa Gminy Luzino w dnu 11 października1998 r. zgodnie z ordynacją wyborczą wybrała 22 radnych na trzecią kadencję R.G. Nowa rada zebrała się po raz pierwszy 28 października 1998 r. Na pierwszej sesji radni wybrali ze swego grona przewodnicząc R.G. Teofila Sirockiego i zastępcę przewodniczącego Rady Krzysztofa Bobera, na Wójta Gminy wybrano Jarosława Wejera i na jego zastępcę Andrzeja Stenkę.

Następnie powołano Komisję Rewizyjną w skład, której weszli Stanisław Cejrowski, Waldemar Kunc, Józef Hinc i Stanisław Bober. Wybrano też pozostałych członków Zarząd Gminy, Jana Shulza, Małgorzatę Licau, Eugeniusza Miotke.

Na drugim posiedzeniu R.G. ustanowiono stałe Komisje Rady oraz ich przewodniczących, tj. Komisję Gospodarczą i Samorządu z przewodniczącym Andrzejem Mielkie, Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska z przewodniczącym Andrzejem Stenką, Komisję Oświaty Kultury i Sportu z przewodniczącym Teofilem Sirockim, Komisje Zdrowia i Opieki Społecznej z przewodniczącą Anną Post, na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Waldemara Kunc. W późniejszym terminie powołano Komisję Statutową z przewodniczącym Bronisławem Nadolskim. Poszczególne komisje na posiedzeniach rozpatrywały sprawy objęte zakresem przypisanym przez Radę Gminy.

I tak Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej liczyła 14 członków w tym 9 radnych, komisja w okresie sprawozdawczym spotkała się 27 razy. Zajmowała się typowo tematyką służby zdrowia i opieki społecznej. Analizowała zagadnienia służby zdrowia, w tym sprawy związane z jej przekształceniem. Na swym posiedzeniu gościła dyrektora ZOZu w Wejherowie. Na kolejnym posiedzeniu wnioskowała o powołaniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia. Wnioskowała o powołanie Rady społecznej w skład, której weszli, p.p. Jarosław Wejer, Krzysztof Bober, Waldemar Kunc, Józef Hinc i przedstawiciel Wojewody. Dnia 1 września 1999r. nastąpiło fizyczne odłączenie się od struktur organizacyjnych ZOZu w Wejherowie. W późniejszym okresie przystąpiono do procesu prywatyzacji usług medycznych. Temat ten kilkakrotnie był omawiany na spotkaniach Komisji i sesjach Rady. Przeprowadzono również konsultacje ze społeczeństwem na zebraniach we wszystkich wsiach sołeckich. Temat przedstawiony przez Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia Piotra Pelcera spotkał się z aprobatą społeczną. Rozmowy były rzeczowe. Uczestnicy spotkań pochlebnie wypowiadali się o jego działalności. Z dniem 1 kwietnia 2002 powstał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-"Ośrodek Zdrowia" w Luzinie. Reforma służby zdrowia była potrzebna i w naszej gminie przeprowadzona została wzorowo.

Ponadto Komisja zajmowała się takimi tematami jak:

 • funkcjonowaniem opieki stomatologicznej w Gminie.
 • patologią wśród uczniów gimnazjum w oparciu o raport Pomorskiej Pracowni Badań Społecznych,
 • bezrobociem w gminie.
 • organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Członkowie komisji analizowali plany i sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz informacji z działalności Hospicjum Domowego pod wezwaniem św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Komisja Oświaty Kultury i Sportu w minionym okresie pracowała w składzie 14 osobowym i odbyła 37 posiedzeń. Komisja w swej pracy podejmowała inicjatywy uchwałodawcze, opiniowała projekty uchwał przygotowane przez Zarząd Gminy dotyczących spraw oświaty, kultury i sportu. Wraz z Wójtem i z dyrektorami poszczególnych szkół tworzyła Komisję d/s Przyznawania Nagród Rady Gminy Uczniom i Studentom za bardzo dobre wyniki w nauce. W roku 2001 przyznano takich nagród 4 studentom, 7 uczniom szkół średnich, 30 uczniom gimnazjum i 157 uczniom szkół podstawowych.

Do ważniejszych zadań pracy komisji było utworzenie sieci szkół nowego zreformowanego ustroju szkolnego tzn. przekształcenia szkół podstawowych o strukturze klas I-IV i założenia Publicznego Gimnazjum w Luzinie. Na spotkaniach tych gościliśmy wizytatorów Kuratorium Oświaty Ośrodka Zamiejscowego w Wejherowie. Komisja desygnowała 2 osoby do Komisji Konkursowej do wyboru dyrektorów szkół - tj. Wójta Gminy -Jarosława Wejera i przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu - Teofila Sirockiego. W pracach nad zagospodarowaniem działki pod przyszłe gimnazjum, odbyło się wspólne posiedzenie z Komisją Gospodarczą.

Członkowie Komisji pracowali również nad przygotowaniem uroczystości związanej z X-leciem funkcjonowania samorządów. Powołała zespół do przygotowania uroczystości związanych z ustanowieniem roku 2001- Rokiem Prymasa Kardynała Wyszyńskiego. Wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyłoniła podkomisję do realizacji programu "2000 drzew na 2000- lecie". Do innych równie ważnych wniosków podjętych na posiedzeniach komisji to:

 • wniosek o nabycie samochodu dla potrzeb oświaty; (Bambino)
 • zaopiniowanie wniosku o nadanie imienia Gimnazjum Publicznemu : "Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich" i Szkole Podstawowej w Kębłowie imienia Jana Pawła II
 • wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela ks. kanonikowi Henrykowi Szydłowskiemu i ks. kanonikowi Dionizemu Borysewiczowi;
 • wniosek do Rady Powiatu o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Wejherowskiego profesorowi Gerardowi Labudzie.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pracowała w składzie 13 osobowym. Odbyła 30 posiedzeń. Na spotkaniach komisji zajmowano się tematyką typowo rolniczą, w tym doradztwem rolniczym i jego oceną. Wysuwano wnioski dotyczące dopłat do wyjazdów szkoleniowych, ustalaniem stawek podatku rolnego. Powoływała komitety organizacyjne w celu przygotowania dożynek gminnych. Podkreślić należy bardzo dobrą współpracę komisji z sołtysami naszej gminy, którzy wspomagali pracę Rady realizując ją na co dzień w kontaktach z mieszkancami.

Komisja Gospodarcza i Samorządu liczyła 20 osób w tym 14 radnych. Odbyła 36 posiedzeń. Omawiała zadania zgodnie z założeniami i przyjętym planem pracy. Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2000 roku Komisja przyjęła rezygnację dotychczasowego przewodniczącego Andrzeja Mielkie i powierzyła je dotychczasowemu zastępcy Eugeniuszowi Miotke. Do ważniejszych zadań pracy komisji należało opracowanie strategii rozwoju Gminy Luzino oraz studium zagospodarowania przestrzennego. Opiniowanie budżetu Gminy,a w szczególności dotyczących zadań inwestycyjnych. Członkowie komisji kilkakrotnie lustrowali realizowane inwestycje gminne np. stan dróg w gminie, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Luzinie i Kębłowie, w ostatnim okresie budowę budynku gimnazjum, które oddano do użytku przed paroma dniami tj. 2 września 2002 roku.

Komisja Statutowa liczyła 6 członków, w okresie trwania III kadencji Rady Gminy odbyła 17 posiedzeń. Komisja zajmowała się przede wszystkim nowelizacją przepisów gminnych w szczególności Statutu Gminy, w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o samorządzie gminnym, oraz opracowaniem projektów aktów prawa miejscowego w tym:

 • Regulaminu Rady Gminy,
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy,
 • Statutu Gimnazjum Publicznego,
 • Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla,
 • Statutu Gminnego Ośrodka Kultury.

Komisja Rewizyjna jest komisją szczególną, powołaną do kontroli realizacji budżetu i pozostałych działalności Zarządu Gminy, jako zadań zleconych przez Radę Gminy.

Na początku kadencji swoje zadania wykonywała w składzie 4 osobowym. Na grudniowej sesji w roku 1999 odwołano jednego z członków, a w późniejszym okresie wzmocniono jej skład o dwóch radnych. Komisja Rewizyjna w okresie czteroletnim odbyła 65 posiedzeń i w tym okresie objęła kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie finansów oraz wykorzystania etatów. Gminnej Biblioteki Publicznej i sposobu organizowania imprez masowych, kontrolę zaopatrzenia obiektów komunalnych w opał, utrzymania dróg i ulic, sprawdzenie działalności OSP w gminie. Jako zadanie ciągłe Komisja śledziła sprawy spółki "TRAKT". Komisja podjęła się sprawdzenia rozliczenia pierwszego etapu budowy oczyszczalni ścieków, budowy gimnazjum, rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kębłowie, rozbudowy wodociągu w Robakowie i innych zadań zapisanych w planie pracy komisji.

Rada Gminy w III kadencji odbyła 41 sesji, podjęła 303 uchwały. Najważniejsze z nich były związane z realizacją:

 • reformy oświaty i dotyczyły przekształcenia szkół podstawowych w sześcioletnie szkoły podstawowe i założenia gimnazjum,
 • reformy służby zdrowia i dotyczyły przekształcenia Ośrodka Zdrowia działającego w strukturach ZOZu, w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- "Ośrodek Zdrowia" w Luzinie.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino,
 • Strategii rozwoju Gminy Luzino,

Propagowano i rozwijano życie kulturalne w Gminie poprzez, wspieranie i dofinansowanie zespołów: Luzińskie Dzwoneczki, chór Lutnia, orkiestrę dętą przy OSP, festiwali młodych talentów, oraz organizację corocznych Dożynek Gminnych, świąt patriotycznych. W tej kadencji poddano renowacji grób więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof, przy którym co roku odbywają się manifestacje z udziałem młodzieży szkolnej. Szczególną opieką są objęte miejsca upamiętniające męczeństwo Polaków podczas II wojny światowej.

Ważne miejsce w działalności Rady Gminy zajmowało propagowanie zdrowego trybu życia, poprzez realizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem nauczycieli wychowania fizycznego i gratuluję wspaniałych osiągnięć sportowych promujących naszą gminę.

Na wielkie uznanie zasługuje fakt powstania Sołeckiej Ligi Piłki nożnej, wokół której zmobilizowano mieszkańców ze wszystkich wsi sołeckich.

Uznanie i ogromne zaangażowanie, które jest zauważalne poza teren naszej gminy, to codzienna i ofiarna działalność naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wszechstronne przygotowanie członków straży sprawdza się w codziennym niesieniu pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz akcjach gaśniczych. Umiejętności i sprawność w działaniu potwierdzają trzykrotnym zdobyciem pierwszego miejsca w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. W ostatnich czterech latach strażacy wyjeżdżali do zdarzeń i akcji aż 171 razy. Strażacy udzielają się też przy pracach społecznych, zabezpieczając uroczystości kościelne i imprezy kulturalno-sportowe. Dzięki staraniom Rady Gminy jednostka zostanie wyposażona w nowy samochód przeznaczony do ratownictwa drogowego. Na ręce prezesa OSP składam podziękowanie wszystkim strażakom za ofiarne i godne reprezentowanie naszej gminy.

Najważniejszą sprawą w działalności Rady Gminy było umiejętne, przemyślane i przedyskutowane na komisjach, dzielenie środków finansowych.

Budżet Gminy w latach 1999 - 2002 w zakresie dochodów wzrósł o 39%. W roku 1999 wynosił 12.290.776, a w roku 2002 planuje się 17.189.102, z czego dochody własne wzrosły o 25% w stosunku do roku 1999.

Wydatki budżetu Gminy wzrosły o 58% .W roku 1999 wynosiły 11.610.922, zaś w 2002 planuje się 18.372.278. Znacznie zwiększyły się potrzeby bieżące gminy, przyjmując wiele zadań wynikających z wprowadzonych w tym okresie reform, głównie reformy oświaty.

Na zwiększony wzrost wydatków duży wpływ miały w tym okresie zadania inwestycyjne realizowane w dużym procencie ze środków własnych gminy, jak również dotacji czy też pożyczek i kredytów, które spowodowały przyspieszenie realizacji tych zadań.Do znacznych inwestycji realizowanych w okresie kadencji należy zaliczyć:

 • rozbudowę wodociągów w całej gminie,
 • ustawienie punktów świetlnych,
 • przygotowanie projektu dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
 • rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Kębłowie- budowę Sali gimnastycznej,
 • budowę obiektu Gimnazjum - I etap.

Na zadania inwestycyjne w ogólnym budżecie gminy przeznaczono:

 • w roku 1999 - 15,8%,
 • w roku 2000 - 10,2%,
 • w roku 2001 - 13,4%
 • w roku 2002 planuje się przeznaczyć 22% całości budżetu.

Rada Gminy stawała przed koniecznością rezygnacji z mniejszych inwestycji w poszczególnych wsiach sołeckich w Gminie oraz w samym Luzinie, odstępując środki finansowe na rzecz zadań inwestycyjnych, których realizację dyktowało życie i wprowadzone reformy.

Budżety III Kadencji były również obarczone zobowiązaniami wynikającymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, głównie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji- I etap. Kończymy kadencję z pełną spłatą całości zobowiązań w tym zakresie. Pozostawiamy zobowiązania związane z budową Gimnazjum, ale uważamy że przyspieszenie budowy budynku było konieczne, pomimo braku dofinansowania z budżetu państwa. Należy podkreślić że budowę gimnazjum sfinansowano ze środków własnych gminy.

Działanie Rady Gminy było nastawione na rozwój naszej małej ojczyzny. Edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo i ekologia - to dziedziny życia, w które inwestowaliśmy przez ostatnie cztery lata. Wytyczone zostały kierunki działania na przyszłość. Działalność całej Rady jest efektem mądrych kompromisów. Przysięgę sumiennej i rzetelnej pracy dla dobra i pomyślności Gminy realizowaliśmy w codziennej pracy.

Mieszkańcom gminy oraz gościom dziękuję za wsparcie oraz konstruktywną krytykę. Wszystkie te odruchy dobrej woli wzbogaciły i udoskonaliły pracę Rady. Wydały owoc. W mojej ocenie owoc który, będzie procentował w przyszłości.

Na dalszy pomyślny rozwój naszej gminy patrzę z optymizmem. Na zakończenie pragnę podziękować całej Radzie, wszystkim członkom komisji stałych, sołtysom za konstruktywną i owocną pracę.

Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki
(21.10.2002)