Grafika-naglowek strony
Nasz dorobek

Podsumowanie pracy Zarządu Gminy
w III kadencji (1998-2002)

Jarosław Wejer

Mijająca kadencja samorządu upłynęła pod wpływem wprowadzanych reform: emerytalnej, samorządowej, służby zdrowia oraz oświaty. Największy wpływ na decyzje i działania Rady i Zarządu Gminy miały: reforma służby zdrowia oraz reforma oświaty.

Reforma oświaty zmusiła nas do całkowitej zmiany konstrukcji budżetu gminy ukierunkowując wszystkie decyzje na budowę nowego obiektu gimnazjalnego. Ponadto zmniejszeniu ulegały dochody gminy zależne od budżetu państwa - dla porównania podam przykład udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to w 1998 r. wyniósł 1.707.000 zł, natomiast w 2002 r. nie przekroczy 1.208.000 zł, co daje zmniejszenie o 30%.

Pomimo trudnej sytuacji Rada Gminy kontynuowała bądź wprowadzała szereg zadań, które były finansowane ze środków bieżących.

Wymienię tylko najważniejsze, a zarazem kosztowne zadania z tego zakresu:

 • remontowano i modernizowano hydrofornie,
 • wykonano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • dokonano szeregu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • dotowano komunikację autobusową w gminie:
  1. Linię "L" Luzino-Wejherowo
  2. Linię "10" Kębłowo-Wejherowo
  3. Linię Tępcz-Dąbrówka-Wejherowo
 • opracowano strategię rozwoju gminy,
 • corocznie wykonano szereg remontów dróg,
 • zgodnie z ustawą (jako jedna z nielicznych gmin) wypłaciliśmy pierwszy etap podwyżek dla nauczycieli pomimo nie otrzymania w terminie należnych środków z Ministerstwa Finansów,
 • finansowano z budżetu gminy działalność Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która organizuje m.in. wypoczynek dzieci z rodzin najuboższych oraz przeprowadziła szereg programów profilaktycznych,
 • dożywiano uczniów w szkołach,
 • w ramach środków bieżących remontowano i modernizowano obiekty szkolne (w tym okresie wydatkowano ponad 550 tyś. zł), co w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę warunków nauczania. Obecnie wszystkie obiekty szkolne są wyposażone w dobry sprzęt, posiadają zmodernizowane sanitariaty, mają wyremontowane dachy, a w niektórych obiektach wykonaliśmy remont elewacji zewnętrznych,
 • ze środków przekazanych do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji utrzymujemy:
  1. Gminny Klub Sportowy b) Chór Lutnia c) Zespół "Luzińskie Dzwoneczki"
  2. Orkiestrę Dętą przy OSP Luzino, - utrzymujemy trzy jednostki OSP tj. w Luzinie, Zelewie i Milwinie,
 • ze środków bieżących i dotacji rządowych utrzymujemy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, który pomaga najuboższym.

Niestety często administracja rządowa zapomina o swoich zadaniach nie przekazując odpowiednich środków na pomoc społeczną, usprawiedliwiając się tzw. "dziurą budżetową", co powodowało ograniczenie świadczeń rządowych. Można tak wymieniać szereg zadań, które realizowaliśmy, ale najważniejszymi są zadania inwestycyjne, które w znacznym stopniu poprawiają jakość życia naszych mieszkańców.

Pokrótce zobrazuję najważniejsze zadania wg działów:

I. Wodociągi:

 • akończono budowę wodociągu w Milwinie,
 • zakończono budowę wodociągu w Robakowie,
 • zakończono budowę wodociągu w Tępczu,
 • zamontowano odżelaziacze w hydroforni w Barłominie,
 • zamontowano odżelaziacze w hydroforni w Tępczu,
 • rozbudowano wodociąg w Barłominie,
 • rozbudowa wodociągu w Wyszecinie,
 • rozbudowa wodociągu w Luzinie na ul. Paraszyńskiej oraz ul. Partyzantów,
 • rozbudowa wodociągu w Kębłowie
 • wykonano projekt techniczny na modernizację i przebudowę ujęcia wody w Kębłowie,
 • wykonano projekt techniczny na budowę wodociągu na ul. Długiej.

Zmiany długości sieci oraz ilość przyłączy zobrazuje poniższa tabela.

Miejscowość Stan na 31.12.1998 r. Stan na 01.10.2002 r.
Sieć (km) Przyłącza (szt) Sieć (km) Przyłącza (szt)
Luzino 26,3 1175 33,0 1649
Kębłowo 13,9 270 17,5 407
Kochanowo 2,6 51 2,8 58
Barłomino 7,0 91 8,8 106
Tępcz 2,8 46 7,5 63
Wyszecino 6,6 104 8,3 116
Dąbrówka 4,4 58 5,2 66
Sychowo 11,5 43 11,5 64
Robakowo 1,9 10 14,1 99
Milwino 2,5 44 6,3 80
Razem 79,5 1892/26,4 km 115 2708/36,1 km

W mijającej kadencji przybyło w gminie 35,5 km sieci głównej wodociągowej oraz 815 przyłączy o długości 10 km.

II. Kanalizacja

Stan na 31.12.1998 r. Stan na 01.10.2002
12,8 km sieci głównej 13,5 km sieci głównej
542 przyłącza 659 przyłącza

Ponadto przygotowano dwa projekty techniczne na budowę nowych sieci kanalizacyjnych.

 1. dot. ul. Tartacznej, Polnej, Partyzantów, Mickiewicza oraz ulic przyległych w kierunku Gimnazjum. Z uwagi na próbę zablokowania tej inwestycji przez jednego mieszkańca, pozwolenie na budowę uprawomocniło się dopiero we wrześniu br., co blokowało rozpoczęcie budowy. W chwili obecnej złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy pomocowych SAPARD.
 2. Dot. ul. Paraszyńskiej, Strzebielińskiej oraz ulic przyległych, w chwili obecnej trwa procedura wydania pozwolenia na budowę. Głównym zadaniem z zakresu gospodarki sanitarnej było przygotowanie dokumentacji technicznej umożliwiającej kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej w Luzinie. W trakcie czteroletniej kadencji Rada Gminy spłacała 3 milionowy dług zaciągnięty na budowę sieci kanalizacyjnej. W chwili obecnej dług ten jest spłacony.

Największym sukcesem jest otrzymanie w dniu 01.10.2002 r. decyzji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o umorzeniu 1 mln złotych wraz z odsetkami, z uwagi na to, iż inwestycja ta została zakończona w terminie oraz osiągnięto założony efekt ekologiczny.

To kolejny dowód, że inwestycja ta była prowadzona w sposób prawidłowy, a oczyszczalnia pracuje tak jak powinna. Niestety te fakty nie przemawiają do radnych opozycji, ale ja na to nie mam już wpływu. Gdyby było tak źle, jak twierdzą, nikt by nam nie podarował 1.000.000 zł wraz z należnymi odsetkami. To niewątpliwy sukces mój oraz moich współpracowników.

III. Gospodarka komunalna

Oświetlenie uliczne

W ramach oświetlenia ulicznego wybudowano ok. 200 punktów świetlnych, co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo w naszej gminie.

Najwięcej punktów usytuowano wzdłuż dróg powiatowych.

Najważniejsze oświetlone odcinki to:

 • ul. Wilczka w Luzinie,
 • ul. Of. Stutthofu w Luzinie,
 • droga nr 6 - głównie w Kębłowie,
 • ul. Wiejska, ul. Ludowa i ul. Siewna w Kębłowie.

Ponadto oświetlono większość przystanków autobusowych oraz ustawiono szereg lamp we wszystkich wsiach naszej gminy.

Odwodnienie uliczne

 • wykonano projekt techniczny dot. odwodnienia ulic: Wschodniej i Dolnej w Luzinie oraz wybudowano pierwszy odcinek odwodnienia z tego zakresu,
 • ponadto wykonano szereg prac o mniejszym zakresie na ulicach: Brzozowej, Okólnej, Robotniczej, Łąkowej, Wiśniowej i Paraszyńskiej.

Chodniki

Wybudowano chodniki na ulicach:

 • ul. Wiejska w Kębłowie - 310 mb,
 • ul. Kościelna w Luzinie - 410 mb,
 • na ulicy Kościelnej gmina wymieniła krawężniki, opracowała projekt techniczny oraz ze środków powiatowych zmodernizowano cały odcinek kładąc nową nawierzchnię asfaltową,
 • ul. Tartaczna w Luzinie - 355 mb,
 • ul. Wilczka w Luzinie - 60 mb,
 • ul. Młyńska w Luzinie - 123 mb (390 m2),
 • we wsi Wyszecino wybudowano 140 mb.

Ponadto wspólnie z Parafią wykonaliśmy parking przy ul. Kościelnej o powierzchni 362,5 m2.

Wiaty autobusowe

Wykonano nowe wiaty autobusowe w Robakowie 3 szt., Sychowie, Wyszecinie, Barłominie, Luzinie.

Drogi

 • zmodernizowano most na ul. Partyzantów nad korytem rzeki Bolszewki w Luzinie,
 • wybudowano przy współudziale urzędu marszałkowskiego i BS Krokowa odcinek ul. Lipowej w Luzinie (układając nową podbudowę oraz kładąc nawierzchnię z mielonego asfaltu),
 • wymieniono podłoże na ul. Strzebielińskiej od wiaduktu do lasu,
 • uregulowano sprawy własnościowe oraz utwardzono ul. Lipową od Banku Spółdzielczego do wiaduktu kolejowego na ul. Strzebielińskiej.

Mienie komunalne

 • wykonano niezbędne remonty budynków komunalnych,
 • wymieniono kotłownię węglową na olejową w budynku ośrodka zdrowia w Luzinie,
 • przekazano do użytku pomieszczenie przeznaczone dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podłączono do sieci grzewczej ośrodka zdrowia),
 • oddano mieszkanie przeznaczone dla stomatologa pracującego w Szkole Podstawowej w Luzinie.

Boiska sportowe

 • wybudowano w stanie surowym zamkniętym budynek socjalny przy boisku sportowym w Luzinie
 • w br. przekazano do użytku sanitariaty,
 • wykonano boiska sportowe, które służą mieszkańcom gminy głównie młodzieży biorącej udział w tzw. lidze sołeckiej, boiska wybudowano we wsiach: Zelewo, Robakowo, Dąbrówka, Kochanowo, Wyszecino, Tępcz oraz Milwino.

IV. Bezpieczeństwo Publiczne

 • współfinansowano zakup radiowozu dla Policji,
 • zakupiono radar dla Policji,
 • zakupiono motopompę dla OSP Luzino
 • zakupiono pompę pływającą dla OSP Luzino,
 • zakupiono trzy nowoczesne radiostacje,
 • zabezpieczono środki w wysokości 45.000 zł na samochód strażacki do ratownictwa drogowego, który otrzymamy w październiku br.
 • dobudowano sanitariaty przy OSP Milwino,
 • w związku z pozyskaniem środków z Powiatu Wejherowskiego na zakup samochodu do ratownictwa drogowego i ekologicznego Rada zdecydowała o zabezpieczeniu 15.000 zł na zakup samochodu dla OSP Zelewo.

V. Oświata

 • remonty szkół kosztowały łącznie 550.000 zł,
 • zakupiono mały autobus do przewozu dzieci szkolnych - za kwotę 126.000 zł.
 • na dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej Luzino wydatkowano 340.000 zł.
 • na rozbudowę Szkoły Podstawowej Kębłowo wydatkowano 416.645 zł,
 • na wykonanie c.o. w Szkole Podstawowej Barłomino wydatkowano 75.000 zł.

Najważniejszą sprawą była budowa gimnazjum w Luzinie:

 • zakupiono 6 ha ziemi pod gimnazjum,
 • wykonano projekt techniczny,
 • wybudowano drogę dojazdową wraz z oświetleniem ulicznym,
 • wybudowano I etap z 15 salami lekcyjnymi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą , boisko sportowe.

Było to niewątpliwie najważniejsze zadanie inwestycyjne mijającej kadencji, a zarazem największe wyzwanie finansowe i organizacyjne.

Tylko dzięki determinacji większości Radnych przekazaliśmy ten piękny obiekt w dniu 02 września br. do użytku.

Oświata, wodociągi i służba zdrowia tak można określić - w dużym uproszczeniu -zadania tej Rady. Najwięcej środków własnych liczonych w milionach wydatkowaliśmy na oświatę, ponad 1,5 mln złotych na remonty, rozbudowę szkół, zakup samochodu. Do tego należy doliczyć koszt budowy gimnazjum oraz 390 tyś. zł, które musieliśmy przekazać z własnych środków na pierwszy etap podwyżek dla nauczycieli obrazuje jak wielką wagę Rada Gminy przywiązywała do oświaty.

Nie był to trud daremny, uczniowie i nauczyciele naszych wszystkich szkół udowodnili, iż opłacają się inwestycje oświatowe uzyskując najwyższe noty z testów kompetencyjnych i gimnazjalnych w powiecie wejherowskim.

Gmina Luzino znalazła się w gronie gmin, które mają najlepiej zorganizowaną sieć szkół w Polsce ("Wspólnota" wydrukowała taką listę).

Budowa wodociągów to zadanie, które realizujemy konsekwentnie od 1991 r. Wykonane zestawienie obrazuje jak wiele wykonano w tej dziedzinie w ciągu ostatnich czterech lat, sam byłem zaskoczony, gdy podliczyłem długości sieci wodociągowych. Ponadto dokonano szereg modernizacji ujęć wodnych, które zmniejszają awaryjność oraz poprawiają jakość naszej wody. Gmina pod względem zwodociągowania jest w ścisłej czołówce województwa pomorskiego.

Obecnie przygotowany projekt modernizacji ujęcia wody w Kębłowie został przekazany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu "SAPARD" - czy otrzymamy środki dowiemy się w listopadzie - wiem, że projekt i wniosek są dobrze przygotowane.

Służba zdrowia to następny bardzo ważny problem, z którym Rada Gminy uporała się w sposób wzorcowy. Nasz ośrodek to wizytówka, której nie musimy się wstydzić, wyremontowany i zmodernizowany robi wrażenie. Ważne zmiany zaszły także w podejściu do pacjentów, ośrodek pracuje dłużej również w soboty i niedziele, badania laboratoryjne wykonywane są od ręki, zwiększono ilość lekarzy oraz zwiększono ilość i zakres usług medycznych udzielanych przez ośrodek. Mam

nadzieję, iż obecne propozycje ministra zdrowia nie zepsują tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Odrębny temat to sprawa stomatologa - był jeden lekarz, obecnie jest trzech lekarzy, ale ogromne zaległości pozostały. Rada Gminy doprowadziła

do wyleczenia, poza środkami przekazanymi przez kasę chorych, dzieci z rocznika 1988, co w dużej mierze ułatwiło dostęp do stomatologa.

Zakres zadań inwestycyjnych oraz bieżących był ograniczony z uwagi na wysokie koszty budowy gimnazjum. Pomimo tej sytuacji Rada wykonała szereg istotnych zadań, które wymieniłem wcześniej, a służą one wszystkim mieszkańcom Gminy Luzino.

Życzę wszystkim, aby w przyszłości nasza praca przebiegała w łatwiejszych warunkach tak, aby można było realizować większość zadań oczekiwanych przez mieszkańców.

Jarosław Wejer
(21.10.2002)