Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO-dorobek III kadencji (1998-2002)

Praca Zarządu i Rady Gminy
w III kadencji (1998-2002)

Podsumowanie pracy Zarządu Gminy
w III kadencji (1998-2002)

Jarosław Wejer

Jarosław Wejer

Mijająca kadencja samorządu upłynęła pod wpływem wprowadzanych reform: emerytalnej, samorządowej, służby zdrowia oraz oświaty. Największy wpływ na decyzje i działania Rady i Zarządu Gminy miały: reforma służby zdrowia oraz reforma oświaty.

Reforma oświaty zmusiła nas do całkowitej zmiany konstrukcji budżetu gminy ukierunkowując wszystkie decyzje na budowę nowego obiektu gimnazjalnego. Ponadto zmniejszeniu ulegały dochody gminy zależne od budżetu państwa - dla porównania podam przykład udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to w 1998 r. wyniósł 1.707.000 zł, natomiast w 2002 r. nie przekroczy 1.208.000 zł, co daje zmniejszenie o 30%.

Pomimo trudnej sytuacji Rada Gminy kontynuowała bądź wprowadzała szereg zadań, które były finansowane ze środków bieżących. Więcej ...

Sprawozdanie z pracy Rady Gminy trzeciej kadencji w latach 1998-2002.

Teofil Sirocki

Teofil Sirocki

Wspólnota Samorządowa Gminy Luzino w dnu 11 października1998 r. zgodnie z ordynacją wyborczą wybrała 22 radnych na trzecią kadencję R.G. Nowa rada zebrała się po raz pierwszy 28 października 1998 r. Na pierwszej sesji radni wybrali ze swego grona przewodnicząc R.G. Teofila Sirockiego i zastępcę przewodniczącego Rady Krzysztofa Bobera, na Wójta Gminy wybrano Jarosława Wejera i na jego zastępcę Andrzeja Stenkę.

Następnie powołano Komisję Rewizyjną w skład, której weszli Stanisław Cejrowski, Waldemar Kunc, Józef Hinc i Stanisław Bober. Wybrano też pozostałych członków Zarząd Gminy, Jana Shulza, Małgorzatę Licau, Eugeniusza Miotke.

Na drugim posiedzeniu R.G. ustanowiono stałe Komisje Rady oraz ich przewodniczących, tj. Komisję Gospodarczą i Samorządu z przewodniczącym Andrzejem Mielkie, Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska z przewodniczącym Andrzejem Stenką, Komisję Oświaty Kultury i Sportu z przewodniczącym Teofilem Sirockim, Komisje Zdrowia i Opieki Społecznej z przewodniczącą Anną Post, na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Waldemara Kunc. W późniejszym terminie powołano Komisję Statutową z przewodniczącym Bronisławem Nadolskim. Więcej...

Sprawozdanie z pracy w Radzie Powiatu
(1998-2002)

Podobnie jak kadencja Rady Gminy tak też kadencja Rady Powiatu dobiega końca.

Miałem ten zaszczyt reprezentować naszą gminę w Powiecie wraz z Panem Kazimierzem Bistroń, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, jest członkiem komisji edukacji a także członkiem komisji kultury Rady Powiatu oraz Panem Wojciechem Trybowskim, który jako lekarz weterynarii jest członkiem komisji rolnictwa i ochrony środowiska a także komisji zdrowia Rady Powiatu. Więcej...

ARCHIWUM