Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO - Strategia rozwoju

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Więcej

Strategia rozwoju gminy Luzino

Michał Górski

Małgorzata Ossowska przedstawia własną koncepcję zagospodarowania centrum Luzina. Fot. T. Sirocki.

Strategia rozwoju gminy Luzino" powinna być podstawowym dokumentem kierunkującym działalność organów samorządu terytorialnego w dłuższych okresach czasu.

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie strategii rozwoju gminy w perspektywie do roku 2015. Przedmiotem jest: diagnoza potencjału Gminy Luzino, perspektywy rozwojowe Gminy wynikające z przewidywanego kształtowania się sytuacji w otoczeniu, wizje i cele strategiczne rozwoju Gminy, propozycje głównych przedsięwzięć strategicznych - programów do realizacji.

Reforma administracyjna kraju wprowadzająca powiaty, nowe województwa, potrzeba przekształceń i rozwoju gospodarczego gminy, bliskie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, konieczność procesów dostosowawczych, w sposób zasadniczy zmieniają warunki działania gminy i jej współpracy z otoczeniem.

Aby sprostać tym wyzwaniom, wykorzystując w pełni istniejący potencjał i szanse rozwojowe, w tym równy dostęp do środków pomocowych, przedakcesyjnych i funduszy centralnych, Gmina musi dysponować strategią rozwoju. Władze Gminy muszą ją opracować a następnie na bieżąco aktualizować, uwzględniając realizację celów strategicznych.

W pracach tych powinny brać udział przedstawiciele miejscowej społeczności, środowisk gospodarczych, społecznych, kulturalnych i opiniotwórczych.

Strategia rozwoju Gminy - to pewien generalny plan systemowego, długofalowego działania władz i wszystkich, którzy chcą im w tym pomóc, wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmiennego otoczenia i działań innych podmiotów, ukierunkowany przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, bazujący na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniając wewnętrzne słabości. Zarząd i Rada Gminy nie mogą ograniczać się do kierowania sprawami bieżącymi, gdyż są również odpowiedzialne za przyszłość całej wspólnoty gminnej. Celem każdej Gminy winien być rozwój zrównoważony i trwały, tj. ekonomicznie realny, społecznie akceptowany i ekologicznie bezpieczny. Jednym z istotnych celów, dla których tworzy się "Strategię Rozwoju Gminy" jest możliwość docierania do funduszy pomocowych i przedakcesyjnych. Unia Europejska przyznając środki, wymaga posiadania strategii jako jednego z istotnych elementów planowanych przedsięwzięć podmiotu występującego o pomoc, a co za tym idzie strategia jest również pomocna w próbach nawiązywania współpracy międzynarodowej.

Istniejący potencjał rozwojowy w Gminie Luzino oraz przewidywana sytuacja w otoczeniu uzasadnia przyjęcie następujących założeń generalnych:

 1. Podstawową specjalizacją Gminy pozostanie rolnictwo i drobna przedsiębiorczość;
 2. Zmniejszy się ilość małych gospodarstw rolnych, natomiast produkty ich działalności w dużej mierze będą przetwarzane na miejscu;
 3. W związku ze spadkiem liczby gospodarstw rolnych, przewidywane jest pojawienie się więcej wolnych terenów pod inwestycje, co umożliwi rozwój drobnego przemysłu
 4. Kolejną potencjalną specjalizacją, która będzie się rozwijać to turystyka, agroturystyka i rekreacja dla mieszkańców miast;
 5. Warunki życia mieszkańców oraz poszerzenie ofert pracy, zwłaszcza dla młodzieży i kobiet, jak również rozbudowa elementów infrastruktury technicznej, a także bezpieczeństwo, które ulegną poprawie.

Przyszłościową wizję Gminy Luzino można scharakteryzować następująco:

 • Gmina stanie się regionem o charakterze rolniczo-przemysłowo - turystycznym,
 • bezrobocie utrzymywać się będzie na poziomie "higienicznym",
 • dochody mieszkańców na poziomie średniej płacy w województwie,
 • część terenów rolniczych zostanie przekazana pod inwestycje,lub będzie się na nich rozwijała turystyka, agroturystyka i rekreacja,
 • standard życia mieszkańców Luzina będzie utrzymywał się na średnim poziomie polskim,
 • gmina będzie posiadała bogatą ofertę pracy i wypoczynku, dla mieszkańców oraz osób z zewnątrz, placówki kulturalne rozwinięte w oparciu o centrum Luzina,
 • na bazie szkoły w Luzinie powstanie centrum sportowo-rekreacyjne (boiska, hala gimnastyczna), gdzie odbywać się będą m.in. imprezy środowiskowe, związane z historią regionu Kaszub, czy festyny rekreacyjno-sportowe
 • gmina osiągnie dobry poziom i dostępność służby zdrowia,
 • nieskażone pozostanie środowisko naturalne
 • zostanie przeprowadzona gazyfikacja i kanalizacja gminy,
 • dokończona zostanie budowa instalacji wodociągowej
 • odpady stałe będą wywożone, składowane oraz utylizowane na wysypisku w sąsiedniej gminie
 • rozwinie się turystyka i rekreacja w gminie poprzez utworzenie sztucznego zbiornika wodnego, opracowanie koncepcji i wykonanie ścieżek rowerowych, przyrodniczych, szlaków turystycznych związanych z okolicznymi atrakcjami: pomniki przyrody, zabytki przeszłości, pradolina Łeby i Redy, opracowanie szlaku turystycznego "śladami przeszłości" z wykorzystaniem tradycji regionalnych oraz odkryć archeologicznych, przygotowanie bogatej oferty kwater agroturystycznych, powołanie biura promocji gminy i informacji turystycznej
 • przy trasie E-6, ze względu na bliskość Trójmiasta i obecność portów morskich oraz lotniska, rozwinie się sieć zakładów przemysłowych oraz wiele małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych, zapewniających miejsca pracy mieszkańcom Gminy
 • mieszkańcy będą mieli poczucie bezpieczeństwa osobistego i dobrego poziomu ochrony ich mienia poprzez rozwinięte współdziałanie Gminy z odpowiednimi służbami administracji publicznej.

Michał Górski

(Przedstawiciel Fundacji "Agencja Rozwoju Regionalnego w Gdańsku)

STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUZINO DO 2015 ROKU. (plik pdf do ściągnięcia)